databanka sportovní a image fotografie
licence a užití
licence

Zde můžete nalézt základní informace o typech licencí pro všechny fotografie uveřejněné v databance getphoto, a které licence jsou u fotografií užity.

rights-Managed (RM) - práva užití spravována
Tento druh licence je užíván pro daný typ užití fotografie. Poplatek je účtován dle požadavku na velikost souboru, umístění fotografie, dobu užití a geografickou distribuci snímku. V čase objednání musí být specifikován účel užití fotografie na základě zaslaného formuláře. Kontaktujte našeho obchodního zástupce pro výpočet poplatku užití fotografie. Tyto fotografie nelze užívat bez uvolnění práv.

rights-Ready (RR) - připravená práva užití
Fotografie s těmito právy užití jsou sjednána při objednávce se specifickými podmínkami užití fotografie. Při objednávce těchto fotografií budete vyžádáni o specifikaci přesného účelu užití vámi, případně koncovým klientem. Pro tento druh fotografií jsou již poplatky obsaženy v publikované ceně a nejsou zatíženy jinými dalšími poplatky třetích stran. Tyto fotografie nelze užít pro jiné účely nežje specifikováno.

royalty-Free (RF) - volná práva užití
Fotografie s tímto typem práv nejsou určeny pouze pro jednorázové užití. Lze je užít vícekrát bez dalších poplatků. Cena je dána formátem, velikostí a počtem užití. Tato práva nejsou přenositelná na další klienty než pro které byla fotografie uvolněna a prodána. Tato práva nejsou exklusivní a produkt může být prodán i více klientům najednou. Obvykle jsou tato práva užita pro reportážní nebo ilustrační užití. Fotografie s těmito právy nelze užít pro archivní použití klientem.

editorial Use (EU) - redakční/reportážní užití
Redakční/reportážní užití obsahuje práva na jednorázové užití v rámci aktuálního denního servisu nebo jako ilustrační fotografie k článkům v denních periodikách. Chcete-li použít fotografií pro jiný typ užití, kontaktujte našeho obchodního zástupce pro uvolnění práv užití.

comping & Preview Use (CP) - nekomerční užití
getphoto uvolňuje požadované vybrané produkty pro stažení nebo jako ukázku pro koncové klienty bez předchozího zpoplatnění s limitovanou dobou užití (v některých případech je účtován minimální poplatek za přípravu souboru). Pro osobní užití, prezentaci koncovému klientovi, nekomerčnímu užití nebo v jiných specifických případech jsou fotografie uvolněny na základě zvláštní smlouvy o nekomerčním užití fotografie. Tyto fotografie jsou uvolňovány pro přesnější pohled na kvalitu souboru, pro tvorbu presentačních náhledových materiálů pro koncové klienty. Takto uvolněné produkty neobsahují jakákoliv práva užití pro finální produkty pro interní nebo externí užití a nesmí být užity jinak.

upozornění

Není-li uvedeno jinak, veškeré fotografie uložené v databance sportovní a image fotografie getphoto.cz jsou určeny pouze pro jednorázové užití ve zpravodajské denní publicistice, časopisech, knižních publikacích či elektronických médiích a nelze je používat pro soukromé a jiné užití. Fotografie jako autorské dílo lze užít ve smyslu ust. §48 odst. 1 autorského zákona tedy jako podlicenci za dále určených podmínek. Všechny fotografie jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb. v platném znění. Pouze registrovaní klienti mají právo užívat fotografie. Nedovolené použití všech fotografií je trestné.

Na fotografie určené ke komerčnímu užití se vztahují zvláštní podmínky a jsou součástí samostatné smlouvy o prodeji práv užití.


getphoto.cz
databanka sportovní a image fotografie

© 2007 in time tbs, spol. s r.o.