databanka sportovní a image fotografie
obchodní podmínky
obchodní podmínky fotobanky sportovní a image fotografie getphoto.cz

1. Společnost IN TIME TBS, spol. s r. o., Opletalova 29, 110 00 Praha 1, DIČ CZ25147021 (dále jen pro tyto účely „getphoto.cz“) je poskytovatelem fotografických děl a snímků prostřednictvím internetové fotobanky sportovní a image fotografie (dále jen „fotobanka getphoto.cz“), a to za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách a dle aktuálního ceníku fotobanky getphoto.cz (dále jen „ceník“).

2. Z této fotobanky getphoto.cz poskytuje getphoto.cz svým zákazníkům práva k užití obrazového materiálu, jako jsou fotografická díla a snímky (dále jen „fotografie“), a to jak svých, tak i ostatních autorů, kteří své fotografie uloží za stanovených podmínek ve fotobance getphoto.cz. Getphoto.cz prohlašuje, že je oprávněna jednat svým jménem na účet autorů fotografií nebo na účet subjektů oprávněných zastupovat tyto autory fotografií. Dále zaručuje zákazníkům, že prostřednictvím fotobanky getphoto.cz oprávněně získávají právo na užití jimi vybraných fotografií a jejich zpřístupňování veřejnosti na předem sjednanou dobu, v předem sjednaném geografickém prostoru a k dojednanému účelu a způsobu užití (dále jen „užití fotografií“).

3. Getphoto.cz umožňuje přístup k fotografiím prostřednictvím sítě Internet, za účelem bezplatného vyhledávání a prohlížení zde uložených fotografií. Zákazníci mají prostřednictvím přístupového jména a hesla oprávnění k nákupu a následnému užití fotografií.

4. Zákazníkem se může stát jakákoliv osoba, která vyplní požadované registrační údaje, vysloví souhlas s těmito obchodními podmínkami, bude jí ze strany getphoto.cz přiděleno uživatelské jméno a heslo pro přístup do fotobanky getphoto.cz a bude vysloven ze strany getphoto.cz souhlas k registraci zákazníka, čímž vznikne zákazníkovi právo k přímému užití fotografií za předem stanovených obchodních podmínek a dle aktuálního ceníku. Zvláštní ujednání, které zákazník odsouhlasí při výběru a nákupu fotografie, budou upravovat podrobná pravidla pro užití fotografie. Zákazník je oprávněn smluvní vztah založený v návaznosti na odsouhlasenou registraci kdykoliv po uhrazení svých nesplacených závazků vůči getphoto.cz vypovědět, a to ve výpovědní lhůtě jednoho měsíce od jejího doručení getphoto.cz.

5. Fotografie z fotobanky getphoto.cz v odpovídající kvalitě poskytuje getphoto.cz prostřednictvím sítě Internet nebo na datovém nosiči, buď:

a) na základě písemné objednávky písemně potvrzené ze strany getphoto.cz, nebo

b) prostřednictvím přímého nákupu přes síť Internet.

Smluvní honorář za užití fotografie se řídí aktuálním ceníkem v závislosti na sjednaném užití fotografie. Při každé objednávce jsou k výši smluvního honoráře připočítávány další platby - manipulační poplatky a poštovné dle ceníku, jakož i DPH a další případné zákonné daně, poplatky a odvody (dále se souhrnně smluvní honorář a zde uvedené platby pro účely těchto obchodních podmínek nazývají jen jako „smluvní honorář“). Getphoto.cz je oprávněna ve vybraných případech požadovat po předem stanovenou dobu od regi-strace zákazníka, resp. od první potvrzené objednávky, zálohy na úhradu smluvního honoráře. s aktuálním ceníkem se zákazník může seznámit na internetových stránkách www.getphoto.cz nebo nejpozději při nákupu vybrané fotografie, kdy je smluvní honorář stanoven.

6. V návaznosti na zamýšlený způsob užití fotografie, který sdělí zákazník, se stanoví smluvní honorář, který je zákazník povinen uhradit ve splatnosti 14 dnů od vystavení faktury. Faktura bude zasílána výhradně v elektronické podobě elektronic-kou poštou. Námitky k faktuře musí zákazník vznést nejpozději do 48 hodin od vystavení faktury. Na později vznesené námitky nebude brán zřetel a faktura je po uplynutí této doby považována automaticky za schválenou, resp. uznanou.

7. Na základě úhrady smluvního honoráře je zákazník oprávněn užít fotografii, resp. její kopii a zpřístupnit jí veřejnosti, resp. třetím osobám v rozsahu v jakém mu bylo toto oprávnění poskytnuto sjednanými smluvními podmínkami – sjednaným způsobem užití fotografie. Zákazník však není v žádném případě oprávněn přenechávat nebo převádět své právo na užití fotografie na třetí osobu.

8. Pro posouzení včasnosti úhrady smluvního honoráře se považuje den (čas), kdy byl smluvní honorář připsán na bankovní účet getphoto.cz anebo kdy došlo k úhradě smluvního honoráře v hotovosti k rukám statutárního nebo pověřeného zástupce getphoto.cz.

9. Autorská práva k fotografiím ve fotobance getphoto.cz náleží getphoto.cz nebo autorům fotografií, k jejichž zastupování je getphoto.cz zmocněna. Getphoto.cz je oprávněna poskytnout stejná oprávnění ke všem fotografiím i třetím osobám, tj. poskytované oprávnění užití fotografií je nevýhradní. Getphoto.cz však neručí za jiná práva pojící se k fotografiím, resp. které by z jejich užití mohla vzniknout.

10. Zákazník je vždy při užití fotografií v souladu s aktuálními právními předpisy povinen chránit a ctít oprávněné zájmy getphoto.cz (fotobanky getphoto.cz) a autora užité fotografie. Zejména zákazník nesmí užít fotografie hanlivým a pomlouvačným způsobem, anebo tak, aby způsob užití vzbuzoval pohoršení, nenávist a jiné negativní vjemy a nálady zasahující do práv anebo oprávněných zájmů getphoto.cz, autora fotografie, či dalších třetích osob, které jsou přímo nebo nepřímo propojeny s getphoto.cz, anebo autorem předmětné fotografie. Zákazník musí učinit všechna možná známá dostupná opatření, aby k neoprávněnému užití a zneužití jemu poskytnuté fotografie nedošlo.

11. V případě, že zákazník poruší smluvní ujednání ohledně užití fotografie (dále jen „porušení smluvních podmínek“), tj. fotografie získané na základě smluvních ujednání s getphoto.cz užije v rozporu se sjednanými podmínkami dohodnutými s getphoto.cz, a dále pokud fotografie jemu poskytnuté zneužije nebo jinak přenechá tyto fotografie k užití třetí osobě (přičemž výjimkou z tohoto je případ, kdy zákazník zpracovává v rámci zakázky fotografie svému klientovi, který je jako finální uživatel fotografie, o čemž musí být getphoto.cz předem písmeně při stanovování smluvního honoráře informována), je zákazník povinen zaplatit getphoto.cz smluvní pokutu, která činí trojnásobek honoráře, který by byl jinak za daných podmínek užití fotografií dle aktuálního ceníku getphoto.cz sjednán. v případě, že smluvní honorář za způsob užití fotografie zákazníkem, tj. jak tuto fotografii zákazník ve skutečnosti použil, není v ceníku uveden, je zákazník povinen zaplatit getphoto.cz smluvní pokutu, která činí trojnásobek nejvyššího honoráře stanoveného v aktuálním ceníku. Úhradou výše uvedené smluvní pokuty není dotčen nárok getphoto.cz anebo autora fotografie na náhradu škody.

12. Zákazník nesmí fotografii bez písemného souhlasu getphoto.cz nebo autora upravovat, pozměňovat nebo do ní zasahovat způsobem, který by jakkoliv snižoval nebo měnil její hodnotu nebo poškozoval práva a oprávněné zájmy fotobanky getphoto.cz, autora fotografie, dalších třetích osob, či osob zobrazených na snímku.

13. V případě, že zákazník v návaznosti na neoprávněné užití fotografie poruší další práva a oprávněné zájmy getphoto.cz, autora fotografie, dalších třetích osob, či osob zobrazených na snímku, které nejsou výslovně řešeny smlouvou mezi getphoto.cz a zákazníkem, a které neřeší smluvní pokuta uvedená v bodě 11 těchto obchodních podmínek, zejména se jedná o porušení autorských práv, je zákazník povi-nen zaplatit getphoto.cz smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). Úhradou výše uvedené smluvní pokuty není dotčen nárok getphoto.cz, autora fotografie nebo dalších třetích osob na náhradu škody.

14. V případě, že zákazníkovi vznikne v důsledku porušení smluvních podmínek nebo porušením jiných práv a povinností týkajících se neoprávněného užití fotografie majetkový nebo jiný prospěch, je zákazník povinen tento prospěch vydat, a to buď getphoto.cz, autorovi fotografie anebo případně jiné oprávněné osobě. v případě, že takový prospěch vznikne třetí osobě, zavazuje se zákazník poskytnout veškerou možnou osobní součinnost vedoucí k vymožení takového prospěchu. v případě porušení povinností uvedených v tomto odstavci ze strany zákazníka, zavazuje se zákazník uhradit getphoto.cz smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno-stotisíc korun českých).

15. Zákazník se zavazuje zaplatit getphoto.cz všechny škody, které jí vzniknou tím, že zákazník bude jednat v rozporu s těmito smluvními podmínkami, resp. dalším ujednáním mezi zákazníkem a getphoto.cz. Zejména se jedná o škody, které vznik-nou v souvislosti s neoprávněným zásahem do autorských a jiných práv autora užité fotografie anebo práv třetích osob souvisejících s užitou fotografií. Pokud v důsledku tohoto getphoto.cz, v návaznosti na toto porušení povinností ze strany zákazníka, musí zaplatit škodu vzniklou autoru fotografie nebo třetí osobě, zavazuje se zákazník uhradit getphoto.cz částku odpovídající výši způsobené škody a rovněž i veškeré náklady právního zastoupení, které v souvislosti s tímto getphoto.cz vzniknou.

16. Zákazník bere na vědomí, že autor fotografie nebo jiná oprávněná osoba namísto autora může po něm, v případě jeho protiprávního jednání – jednání zákazníka v rozporu se sjednanými smluvními podmínkami, uplatňovat své nároky a pohledávky vzniklé jim z titulu neoprávněného užití nebo úpravy fotografie, ke kterému getphoto.cz nedala souhlas. Getphoto.cz je oprávněna výši smluvních pokut upravených v těchto obchodních podmínkách v odůvodněných případech snížit, zejména pokud by zde sjednaná výše smluvní pokuty byla ke všem okolnostem porušení smluvních podmínek zjevně nepřiměřená.

17. V případě, že zákazník poruší práva getphoto.cz či autora fotografie, vyplývajících z titulu užívání fotografie s fotobanky getphoto.cz, má getphoto.cz právo od uzavřeného smluvního vztahu odstoupit, a tím zrušit oprávnění zákazníka uvedená výše. To však nezbavuje zákazníka povinnosti uhradit smluvní pokutu a splatný smluvní honorář.

18. Souhlas s těmito obchodními podmínkami je nedílnou součástí a podmínkou registrace zákazníka.

19. Odlišné individuální ujednání od uvedeného výše je možné a takové ujednání má pak přednost před podmínkami upravenými v těchto obchodních podmínkách.

20. Všechny spory vznikající ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a getphoto.cz, založeného v návaznosti na registraci zákazníka za podmínek upravených těmito obchodními podmínkami, jakož i spory vznikající z užití fotografie ze strany zákazníka, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.


Stáhněte si obchodní podmínky v pdf

getphoto.cz
databanka sportovní a image fotografie

© 2007 in time tbs, spol. s r.o.